Usługi głównego księgowego

Usługi głównego księgowego

Główny księgowy to jedna z najważniejszych osób w kierownictwie jednostki, którego obowiązki wynikają wprost z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i inny, na które składa się przede wszystkim:

• prowadzenia rachunkowości jednostki,
• wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Szybki kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Korzystając z naszych usług zapewniamy Państwu:

  • Sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
  • Ewidencję zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dowodów księgowych,
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie,
  • Okresowe ustalanie oraz sprawdzanie droga inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  • Gromadzenie, grupowanie, przechowywanie dowodów księgowych według określonego wzorca.